اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعجل فرَجهم
اندیشه های شهید مطهری

 رمزو رازهاي حيات پيامبر(ص) و قابليتهاي هنر اسلامياين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد
اسلام در مقابل تجسم مسيحي و بودايي، تجلي را جايگزين ساخت. تجسد، ميل ذاتي هنر به گسترش ابعاد در جهان ماده را از براي تقليد از ماده فراهم مي ساخت و تجلي، ماهيتا از گستره ابعاد مي كاست. (شايد يكي از ادله دوبعدي بودن نگارگري هاي اسلامي همين باشد)
در اين قاموس و چنين قلمروي، اسلام كلمه را مرتبتي عليا بخشيد:« كلمه الله هي العليا»و به جاي تجسد تحريف گونه آن (همچون مسيحيت) بدان فرازي عظيم بخشيد تا ارواح و جانهاي عطشناك معنا را به ستيغ معنا بالا كشد و از سفلاي جسمانيت ماده بكاهد.


دسته: هنر اسلامي

شنبه دوم 10 1391 | 9:24 صبح | ادامه مطلب

تلألؤ پيامبر اعظم(ص) در هنر قدسيهنر، محاكات قرب و بعد بشر نسبت به حق است. حقيقت هنر نوعي معرفت است كه در عين حضور و شهود در عالم غيب براي هنرمند مكشوف مي شود و سرچشمه اين حضور روحاني، شيدايي ازلي انسان براي تجلي آن جذبه رحماني است كه وي را به وجد و عشق الهي كشانده است. در واقع «هنر شيدايي حقيقت است همراه با قدرت بيان آن شيدايي و هنرمند كسي است كه علاوه بر شيدايي حق، قدرت بيان آن را نيز از خداوند متعال گرفته است. هر يك از اين دو ـ شيدايي حق و قدرت بيان آن ـ اگر نقص داشته باشد، اثر هنري خلق نمي گردد.
اگر حنجره بلبل بيمار شود، شيدايي او در درونش حبس مي شود و فرصت تجلي پيدا نمي كند، هر چند كه شيدايي در درونش وجود دارد، اما قدرت بيان آن نيست و اگر شيدايي نباشد از حنجره سالم صدايي برنمي آيد. اصل لازم شيدايي حق است و قدرت بيان آن شرط كافي است. هنر حقيقي حديث شيدايي حقيقت است».


دسته: هنر اسلامي

شنبه دوم 10 1391 | 9:19 صبح | ادامه مطلب

جلال در جمال‌ (تأثير سيره پيامبر بر هنر نگارگري و معماريهنر اسلامي،حاصل بينش ديني‌ مسلمانان در مواجه با آثار هنري بيگانگاني‌ است كه هنر آن‌ها در ضمن فتوحات اسلامي‌ به مسلمانان رسيده و به تدريج در حكم مواد در صورت و روح هنر دوران اسلامي هضم و جذب شده است.قرآن و روايات،نخستين‌ راه‌هاي چگونگي تخيل و تفكر در باب عالم‌ وجود و تمثل معنويت اسلامي را در عرصه‌ خيال به فرد مسلمان آموخت.
تأثيرپذيري مسلمانان هنرمند از اصول‌ اسلامي و سيره نبوي را در دو بعد مي‌توان‌ دنبا كرد:يكي تكنيك‌هايي كه براي‌ انتقال انديشه و بيان احساس به كار برده‌اند و در درازمدت به شكل‌گيري شاخصه‌هاي‌ هنر اسلامي انجاميده است و ديگري‌ انتخاب موضوع‌ها و محتواي آثارشان كه‌ باعث ترويج تعاليم اسلامي شده است؛چه از طريق نوشتن آيات و احاديث و چه از طريق‌ به تصوير كشيدن وقايع مهمي كه منش و شيوه پيامبر و معصومان را نشان مي‌دهد.


دسته: هنر اسلامي

شنبه دوم 10 1391 | 9:10 صبح | ادامه مطلب

لوگوي دوستان

pix pix pix pix pix pix pix pix pix pix pix pix

شبکه اجتماعی جیک

Jeek Social NetWork

جديدترين مطالب

X